Make your own free website on Tripod.com
Kurukshetra University, Kurukshetra
1
M. Com. Previous Year (Imp.) Examination - November - 2006

Roll No Regn No. Student Name Father's Name Result

Haryana State
229901 2KGCN43 Renu Kumari Phool Chand 380
229911 2KGWF9 Rulhika Bhuvnesh Kumar RP
229912 2KSAA554 Sonika Bhola Raj Kumar Bhola RP (RPFD) 40/-
229913 2KDA80 Vasudha Sharma G.K.Sharma RP
229914 2KSAA144 Heeny Sharma Mahinder Sharma Absent
Directorate Of Correspondance Courses
229915 2KSAA110 Jasvinder Kaur Shamsher Singh Absent
Haryana State
229916 2KMGA146 Rita Verma Madan Lal Verma Cancelled (RPFD) 500/-
229917 99MGA111 Mandeep Kaur Gurmeet Singh Chopra RP
229918 2KGWF9 Ruchika Bhuvnesh Kumar RP (RPFD) 40/-
229931 01SMB107 Nishi Gupta Nathi Ram Absent
229932 01AGA16 Nishtha Gupta Rameshwar Dyal RP (RPFD) 200/-
229933 2KGC33 Daljeet Kumar Sat Pal RP
229934 01SDA04 Seema Pandey Ram Parvesh RP
229935 01GC60 Vikas Subhash Chander RP
229936 02GA267 Manmeet Kaur Parminder Singh Absent
229937 01GC2 Rimpi Jaswant Singh Absent
229938 01SMB109 Neeru Goel Sohal Lal Goel Cancelled (RPFD) 300/-
229939 2KSDA10 Seema Kashyap Baldev Krishan RP
229940 2KGA35 Ruchika Kewal Kumar Dabar RP
229941 99GA66 Neelam Kumari Bachna Ram RP
229942 01AKS242 Madhu Bala Pardeep Kumar RP
229943 01GA40 Mona Dhiman Hermesh Paul Absent
229944 2KGC335 Rajesh Chawla Sohan Lal Chawla RP
229945 01GA49 Dipika Mahesh Anil Kumar Mahesh RP
229946 01AGA17 Neeru Singla Roshan Lal Singla RP
229961 99GNY1000 Megha Singh Jitender Prakash RP
229962 2KSNM182 Manju Jagan Nath RP
229963 01DS123 Kusha Bali Ramesh Bali RP
229964 01MAJ48 Neetu Walia Mangal Sain Walia RP
229965 2KMY471 Pooja Lamba Inder Jeet Lamba RP
229966 01DGY264 Monika Rajinder Kumar RP
229981 2KGWK281 Payal Gupta Vipin Kumar RP
229982 2KGKL517 Sanjeev Kumar Bachan Singh RP
229983 2KGNK189 Parveen Kumar Suraj Bhan RP
229984 99GKL459 Chander Parkash Ramesh Chander RP
229985 2KGWK323 Reena Dhiman Gurdayal Singh RP
229986 01GWK283 Harpreet Kaur Mukhtiar Singh RP
229987 99DP43 Anju Rani Sandesh Kumar RP
229988 01DSK553 Neha R.C.Nagpal Absent
229989 2KDSK451 Chanda Chander Gupt Prashad RP
230011 2KDWK278 Neelam Rani Ramesh Kumar RP

Kurukshetra University, Kurukshetra
2
M. Com. Previous Year (Imp.) Examination - November - 2006

Roll No Regn No. Student Name Father's Name Result

230012 2KKMP278 Meena Kumari Prem Singh RP (RPFD) 540/-
230013 01AP123 Shweta Jain Naresh Kumar RP
230014 04CC7740 Poonam Sunder Singh RP
230015 2KIP447 Rajni Nanak Chand RP (RPFD) 340/-
230016 2KAS298 Jyoti Singla Rajender Singh Absent
230017 96GS72 Rajesh Kumar Suraj Bhan RP
230018 03CC11017 Rama Mehta Vishan Das Mehta RP
230019 03CC11207 Yogita Gaur Ram Kishan Gaur Absent
230020 98AP05 Surender Singh Suraj Mal RP
230052 01IGK316 Divya Rajinder Ahuja RP
230053 2KIGK403 Suman Rani Krishan Chand RP
230054 99IGK298 Deepti Guru Ji RP
230055 01SDN176 Sneh . Radhey Shyam RP (RPFD) 300/-
230056 01RK1008 Renu Rani Ramphal Nain RP
230071 01HKJ426 Supriya Sant Lal RP
230072 Jyoti Rani Richh Pal RP (RPR)
230091 2KMF376 Ritika Narender Parkash RP (RPFD) 500/-
230092 04CJH1436 Devender Mahender Singh RP
230093 2KPC27038 Komal Om Parkash Gupta Absent
230094 99GH8 Preeti Balbir Singh RP
230095 2KCJH827 Rajesh Poonia Satyavir Poonia RP
230096 2KCJH19 Rupa Taneja Dev Raj Taneja RP
230097 01GH24 Pardeep Kumar Ramesh Chander RP
230098 01GH03 Sunil Azad Singh RP
230099 99PC528 Jyoti Subhash Chander RP
230100 99CJH489 Renu Bala Vas Dev Banga Absent
230101 Monika Rani Ravinder Arora RP (RPR)
230102 2KMF436 Kanika Mukesh Kumar RP
230103 04CJH1443 Jai Dev Sohan Lal Absent
230104 2KGH395 Sunil Kumar Om Parkash RP
230105 01GH786 Monika Chaudhary Virender Singh Kasnia Absent
230106 01DNH1308 Mukesh Choudhary Hemraj RP
230141 2KPC27162 Neelam Ram Diya 357
230142 2KUC378 Meenu Rani Dharam Pal RP
230143 2KDCK186 Anil Kumar Ror Samar Singh RP
230144 2KDMK288 Nitika Rosha Surender Mohan RP
230145 2KDMK324 Pushpa Devi Ruldu Ram Absent
230146 2DMK277 Gurpreet Kaur Harbans Singh RP
230147 2KGH16 Rakesh Bhoop Singh 354
230148 2KUC372 Mahinder Pal Duli Chand RP
230149 01DMK256 Neetu Bathla Raj Kumar Bathla RP
230150 2KDMK325 Seema Malik Randhir Singh RP
230151 04CC7676 Tarun Lajpat Rai Cancelled (RPFD) 340/-
230152 2KDMK230 Ritu Malik Raghbir Singh RP
230153 99DWK264 Shama Chugh Om Parkash Chugh RP

Kurukshetra University, Kurukshetra
3
M. Com. Previous Year (Imp.) Examination - November - 2006

Roll No Regn No. Student Name Father's Name Result

230154 2KUC369 Suman Lata Satya Parkash RP
230155 2KDMK322 Manju Tokky Chottu Ram RP
230156 2KDMK279 Ritu Bala Rajpal Chouhan RP
230221 99DA178 Virender Saini Roshan Lal RP
KURUKSHETRA
DATE : 18-APR-07 CONTROLLER OF EXAMINATIONS